qkkb

Njoftim

Të gjithë subjektet farmaceutikë duhet të paraqesin kërkesën për LEJE IMPORTI si dhe dokumentacionin përkatës për AUTORIZIM ZHDOGANIM, pranë sektorit të Inspektimit brenda orës 10:00 dhe do tërhiqet në orën 12:00 . Në rastin kur kjo kërkesë paraqitet pas këtij orari, kërkesa juaj do të shtyhet për ditën e pasardhëse.

 

Hits: 99

Njoftim

Informohen të gjithë subjektet farmaceutikë të cilët drejtohen pranë Q.K.K.B-së për tu pajisur me pulla kontrolli për barnat se : 

Q.K.K.Barnave ju bën me dije se po ndjek  prioritetet  si më poshtë vijon: 

1.Pulla kontrolli për barna spitalorë

2.Pulla kontrolli për barnat të cilët janë pjesë e listës së rimbursimit

3.Pulla kontrolli për barna të cilët janë molekule e vetme

4.Pulla kontrolli për barna të cilët janë prioritete të subjekteve, bazuar në kërkesën e tyre dorëzuar pranë Q.K.K.B-së

5.Do të ndiqet rradha e dhënies së pullave bazuar në datat e importeve të tyre

 

Hits: 105

Njoftim

Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave njofton kompanitë e interesuara “Mbi administrimin e dokumentave që dorëzohen për regjistrimin/riregjistrimin dhe variacione të barnave” si më poshtë:

Hits: 607

Lexoni më shumë

Njoftim

Drejtuar : Kompanive Farmaceutike
Zyrave të Përfaqësive
Distributorëve Farmaceutikë
Bazuar në Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë më date 06.12.2013 "Mbi miratimin e formatit të ri të Certifikatës së Regjistrimit" Ju njoftojmë se si rezultat i shtimit të elementëve të rinj të certifikatës së Regjistrimit duhet të ri-dorëzoni në format elektronik (CD) dhe në WORD :
- Përmbledhjen e karakteristikave të produktit në gjuhën Angleze (të jenë të paraqitura të gjitha të dhënat sipas pikave përkatëse)
- Fletëudhëzuesi në gjuhën Angleze (të plotësohet me datën e përditësimit të fundit)
- Modeli i propozuar i paketimit primar dhe sekondar.

Hits: 118

Njoftim

  "Mbi Reklamën dhe Promocionin e Barnave"

Në zbatim të ligjit Nr. 9323, datë 25.11.2004 "Për barnat dhe shërbimin farmaceutik", i ndryshuar, Kreu X, "Reklama e barnave", Neni 52, 53 si dhe Rregullores "Për regjistrimin e barnave në Republikën e Shqipërisë", reklama për barnat që jepen pa përshkrimin e mjekut(OTC) lejohet vetëm me miratim paraprak nga QKKB.

Hits: 558

Lexoni më shumë

Njoftim

Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave njofton se aplikimi dhe ndjekja e procedurave që kanë të bëjnë me barnat e regjistruara në Republikën e Shqipërisë bëhen vetëm nga personi përgjegjës i pajisur me Autorizimin përkatës që e lejon për të ndjekur procedurat e sipërpërmendura.

Hits: 573

Lexoni më shumë

Te gjitha te drejtat rezervuar Qendres Kombetare te Kontrollit te Barnave                                                                                                                                                                                              nga a.b.p

Top Desktop version